استومی

کیسه جاذب ادرار، مدفوع و تهوع Cleanis مخصوص توالت فرنگی متحرک
عدم نیاز به شستشوی لگن بیمار و یا کودکان
ایجاد اطمینان و امنیت در جمع آوری ، انتقال و دفع مدفوع و ادرار
ایجاد محلی مناسب و بهداشتی برای دفع مدفوع، ادرار و تهوع درصورت عدم وجود آب
کمک در کاهش آلودگی میکروبی
کیسه جاذب ادرار، مدفوع و تهوع Cleanis مخصوص توالت فرنگی
عدم نیاز به شستشوی لگن بیمار و یا کودکان
ایجاد اطمینان و امنیت در جمع آوری ، انتقال و دفع مدفوع و ادرار
ایجاد محلی مناسب و بهداشتی برای دفع مدفوع، ادرار و تهوع درصورت عدم وجود آب
کمک در کاهش آلودگی میکروبی
کیسه جاذب ادرار، مدفوع و تهوع Cleanis مخصوص ادرار آقایان
عدم نیاز به شستشوی لگن بیمار و یا کودکان
ایجاد اطمینان و امنیت در جمع آوری ، انتقال و دفع مدفوع و ادرار
ایجاد محلی مناسب و بهداشتی برای دفع مدفوع، ادرار و تهوع درصورت عدم وجود آب
کمک در کاهش آلودگی میکروبی