لوازم آزمایشگاهی

اسپکولوم چند منظوره
اسپکولوم چند منظوره، با ساختار تمام فلزی، قابلیت باز شدن به طور متقارن از mm  2.5 تا mm 15، با پایه حلقوی قابل چرخش، قابل استفاده جهت معاینات گوش و بینی و برای استفاده با اتوسکوپ جراحی، اتوسکوپ تشخیصی  BETA 100 و چراغ فایبراپتیک جهت معاینه بینی مورد استفاده می باشد.